Blog

ładowanie

Kodeks Etyki Zawodowej Trenera firmy OPTA (Dobry Trener)


Poniższy Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje członków kadry trenerskiej firmy OPTA A. Maziarz-Lipka i L. Wieliczko Spółka Jawna (zwaną dalej w treści niniejszego Kodeksu OPTA).

Kompetencje zawodowe trenera OPTA

Trener OPTA podejmuje się prowadzenia szkolenia tylko wówczas, kiedy jest pewien, że ma umiejętności i kwalifikacje konieczne do prowadzenia i zakończenia szkolenia z korzyścią dla uczestników.
Trener OPTA nie podejmuje się zadań i nie uczestniczy w działaniach (wykłady, seminaria, warsztaty, treningi, aktywność w mediach), które nie są zgodne ze standardami zawodowymi zapisanymi w niniejszym Kodeksie.
Metody i techniki pracy, stosowane przez Trenera OPTA, w procesie szkolenia muszą służyć celom edukacyjnym i rozwojowym uczestników szkolenia, ustalonym w kontrakcie.
W swojej edukacji, która trwa przez całe życie zawodowe, Trener OPTA dba o poszerzenie i pogłębienie swoich profesjonalnych i osobistych umiejętności.
Trener OPTA prowadzi dokumentację pracy szkoleniowej, wymaganą przez Zamawiającego w projektach szkoleniowych (tj. ankiety ewaluacyjne, dzienniki zajęć, listy obecności uczestników na szkoleniach, itp. – w zależności od procedur obowiązujących u Zamawiającego szkolenie)

Relacja trener – uczestnik

Relacja trener-uczestnik jest relacją wyłącznie zawodową, a najważniejszym celem Trenera OPTA w procesie jej budowania jest dobro uczestników.
Trener OPTA ma świadomość znaczenia relacji trener-uczestnik dla procesu efektywnej edukacji. Zdaje sobie sprawę ze swej pozycji w tej relacji oraz z możliwości wpływania na uczestnika i tworzenia się zależności, jako nieodłącznych elementów procesu edukacji i rozwoju osobistego. Trener OPTA, działając zgodnie z tą wiedzą, nie nadużywa i nie wykorzystuje uczestników finansowo, seksualnie, emocjonalnie, politycznie, czy ideologicznie.
Trener OPTA zdaje sobie sprawę, że jego inne relacje lub zobowiązania zewnętrzne mogą stać w konflikcie z interesem uczestników szkoleń. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów trener rezygnuje z prowadzenia zajęć dla tej grupy.
Bezpośredni kontakt fizyczny w procesie szkolenia służy wyłącznie osiąganiu przez uczestnika jego celów edukacyjnych i wymaga ze strony trenera szczególnie profesjonalnego podejścia i uwagi. Taki bezpośredni kontakt fizyczny w relacji edukacyjnej jest dopuszczalny jedynie za zgodą uczestnika.
W przypadku szkoleń zawierających element rozwoju osobistego, opartych na osobistej więzi emocjonalnej trener-uczestnik, Trener OPTA jest świadomy, że bycie pracownikiem, bliskim przyjacielem, krewnym, czy partnerem jest nie do pogodzenia z relacją trener-uczestnik grupy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji trener rezygnuje z prowadzenia zajęć dla tej grupy.

Tajemnica zawodowa

Wszystko, co dzieje się w relacji trener-uczestnik w procesie edukacyjnym ma charakter poufny.
Trener OPTA dba o to, by żadne informacje pozwalające na identyfikację uczestników nie zostały ujawnione.
Dokonywanie zapisów magnetofonowych, robienie zdjęć lub filmowanie podczas szkolenia wymaga zgody uczestników.

Kontrakt z uczestnikami szkoleń

Każdy kontrakt sporządzony pomiędzy Trenerem OPTA i uczestnikami szkolenia bez względu na to, czy był zawarty ustnie czy pisemnie, obowiązuje obie strony.
Podczas negocjowania kontraktu szkoleniowego Trener OPTA jasno i otwarcie informuje uczestników o swoich kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu.
Trener OPTA nie wprowadza w błąd swoich uczestników reklamując usługi, których faktycznie nie świadczy, lub kwalifikacje, których nie posiada.
Trener OPTA odnosi się z szacunkiem, także w swych publicznych wypowiedziach, do pracy innych trenerów i powstrzymuje się przed krytycznymi uwagami dotyczącymi innych teorii lub innych trenerów i ich pracy.
Trener OPTA, wiedząc o zachowaniu innego trenera które może przynieść ujmę środowisku trenerów i obniżyć prestiż firmy OPTA, ma obowiązek skonfrontować się z tym trenerem oraz zawiadomić o tym zachowaniu Zespół Trenerów OPTA.
Trener OPTA powstrzymuje się od wszelkich publicznych lub prywatnych działań, które mogą zaszkodzić jego zawodowej reputacji, są niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i mogłyby niekorzystnie wpłynąć na reputację zawodu trenera.

Relacje z byłymi uczestnikami szkoleń

Trener OPTA bierze pełną odpowiedzialność za swoje relacje z byłymi uczestnikami. Trener OPTA, działając zgodnie z tą zasadą, nie nadużywa i nie wykorzystuje byłych uczestników finansowo, seksualnie, emocjonalnie, politycznie, czy ideologicznie.

Sporządzono i zatwierdzono: 14 października 2016r.

Dobry Trener jest marką handlową firmy OPTA A. Maziarz-Lipka i L. Wieliczko Spółka Jawna


Niepoprawny adres email.
Imię i nazwisko jest obowiązkowe.
Treść wiadomości jest obowiązkowa.
Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Twoja email został dodany do naszej bazy. Dziękujemy!
Przepraszamy, nie udało się dodać twojego adresu email do naszej bazy